مراجعة بعض تصريفات الأفعال الهامة فى اللغة الأيطالية

سحر عبد المنعم

عضو متواصلمراجعة بعض تصريفات الأفعال الهامة فى اللغة الأيطالية

ايطالى الصف الثالث الثانوى


أولآ تذكر الضمائر الشخصية :

انا - io
انت - tu
هو - lui
هى - lei
نحن - noi
أنتم - voi
هم - loro

ثانيآ تصريف فعل ( Essere ) يكون :-

sono- io
sei - tu
e'- lui
e
'- lei
siamo - noi
siete - voi
sono - loro

ثالثآ تصريف فعل ( Avere ) يملك :-

ho - io
hai - tu
ha - lui
ha
- lei
abbiamo - noi
avete - voi
hanno - loro


رابعآ تصريف بعد الأفعال الشاذة :-

( Andare ) يذهب

vado
vai
va
andiamo
andate
vanno


( Fare ) يفعل

faccio
fai
fa
facciamo
fate
fanno


( vanire ) يأتى

vengo
vieni
viene
veniamo
venite
vengono

( sapere ) يعرف

so
sai
sa
sappiamo
sapete
sanno

( stare ) يبقى

sto
stai
sta
stiamo
state
stanno

( dare ) يعطى

do
dai
da'
diamo
date
danno

( uscire ) يخرج

esco
esci
esce
usciamo
uscite
escono

( bere ) يشرب

bevo
bevi
beve
beviamo
bevete
bevono

( dire ) يقول

dico
dici
dice
diciamo
dite
dicono

 

الطلاب شاهدو أيضا

ربما تبحث أيضا عن : المنتدى
alostaz كيمياء اولى ثانوى ترم اول
alostaz كيمياء اولى ثانوى ترم اول
alostaz عربى اولى ثانوى ترم اول
alostaz عربى سادسة ابتدائى ترم اول
alostaz الرياضيات رابعة ابتدائى ترم اول
alostaz الرياضيات رابعة ابتدائى ترم اول
alostaz الرياضيات رابعة ابتدائى ترم اول
alostaz الإنجليزى رابعة ابتدائى ترم اول
alostaz الإنجليزى رابعة ابتدائى ترم اول
alostaz الدراسات رابعة ابتدائى ترم اول
alostaz الدراسات رابعة ابتدائى ترم اول
alostaz الدراسات رابعة ابتدائى ترم اول
alostaz دين سادسة ابتدائى ترم اول
alostaz الصف الثانى الابتدائى
alostaz انجليزى اولى اعدادى

ربما تبحث أيضا عن :